قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی یا مهندسی

به اطلاع میرساند:

هر زمان برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که:

الف-اسامی یا فعالیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است.

ب-پذیرش تعهد یا کارها با تاییدیه ها بصورت صوری انجام شده است.

پ-برگ های تعهد، صورتجلسات یا تاییدیه ها بصورت سفید امضا یا غیر واقعی بوده است.

ت-مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.

ث-پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است.

ج-شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است.

چ-شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می کند.

ح-شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است.

خ-ارائه خدمات طراحی ،نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی یا اشخاص امتیاز آور شخص حقوقی صورت گرفته است.

 

شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای “ج” و “ح” ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ درباره وی اعمال خواهد شد. با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت براساس پروانه نمی باشد.

@snkqom

درباره نویسنده