نحوه ارائه گزارش مرحله ای پیشرفت کار توسط ناظر به شهرداری

Engenheiros_2

 

گزارش کلیه ناظران (شامل سازه ،معماری ،نقشه برداری ،تاسیسات مکانیکی و برقی) مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اظهار می دارد ناظران موظف به ارائه گزارش در کلیه مراحل (حداقل پنج مرحله ۱-پی سازی ۲-اجرای اسکلت ۳-سفت کاری ۴-نازک کاری ۵-پایان کار و همچنین در ذیل ماده مذکور مقرر شده است ،هر گاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به شهرداری اعلام نمایند) می باشند و ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید. لذا در صورت مشاهده ناظران و عدم ارائه گزارش در هر یک از مراحل فوق به شهرداری ،ناظر مربوطه به شورای انتظامی معرفی می گردد.

@snkqom

درباره نویسنده