ارتباط با ما

www.snkqom.ir

نشانی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم:
قم- بلوار امین – نبش کوچه۸ – ساختمان نظام مهندسی- طبقه دوم- دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

تلفن های تماس:
۰۲۵-۳۲۹۰۹۲۲۰
۰۲۵-۳۲۹۲۱۰۵۸

فکس:
۰۲۵-۳۲۹۲۱۰۵۸

ایمیل:
snkqom@yahoo.com